مهرانگیز خاکسار- دبیر آموزش و پرورش
کد خبر: ۴۴۱۲۰۷
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹ 14 June 2017

مقدمه

ما در آموزش و پرورش احتیاج به تغییر و تحول داریم( مقام معظم رهبری). تغییر موضوعی جدایی ناپذیر از حیات انسانی است و نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی نیز از این قاعده عام خارج نیست. تغییر را گاه چنان گسترده و مداوم دیده اند که بیان داشتند، تنها اصل ثابت جهان تغییر است. معلم در خط مقدم برای اعمال تغییرات است زیرا برنامه نهایی توسط او تنظیم می گردد(شریعتمداری، 1386). اوست که با آگاهی از فلسفه تغییر و با دل سپردن به تغییرات، آنها را موفق و یا با دفاع از وضع جاری هرگونه تغییری را بی اثر می سازد. گرچه او یگانه کارگزار نیست اما بی شک موثرترین کارگزار است. اجرای تغییرات اعمال شده در برنامه درسی نیازمند آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در بین معلمان می باشد. (ملکی،1380).

نظام های آموزشی در گذر از مسائل کمی و همگانی کردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل پدیده های آموزشی هستند و تغییر برنامه درسی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی را ضمن توجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلی ترین عامل در یک نظام آموزشی یعنی معلم مورد توجه و هدف گیری قرار داده اند(شارما، 2008).

نیروی انسانی، بویژه معلم، یکی از اساس آموزش هر کشور به شمار می آید. زندگی پیچیده ی امروزی، هرلحظه در حال نو شدن است و خلاقیت و نو آوری، ضرورت استمرار زندگی فعال است. رابطه معلم و برنامه های درسی در نظام های آموزش و پرورش، یک رابطه دوسویه و تعاملی است. صلاحیت ها و توانایی های معلم مشخص کننده نوع سیاست ها و برنامه هایی است که منجر به تحول در راهبردها و رویکرد های سنتی می شوند(مهر محمدی،1379).

بازنگري برنامه درسی، فرآینـدي مسـتمر بـوده و برحسب تغییرات برنامه هاي درسی و تحولات علمی مورد تجدید نظر قرار گرفتـه اسـت؛ و در حـال حاضر ضرورت بازنگري برنامه درسی با تاکید بر کـارورزي و انطبـاق سـطح شایستگیهاي حرفهاي معلمان در سطح ملی وجهانی با مقتضـیات الگـوي برنامـه درسـی در نظـام تعلیم وتربیت مورد تاکید است( موسی پور و همکاران، 1393). معلم در اجرای برنامه درسی جدید مهم ترین عامل موفقیت و شکست برنامه درسی خواهد بود. معلم با نگاه نقادانه شرایط اجرا ، مشکلات و محدودیت ها را گوشزد و راه حل منطقی ارائه می دهد.معلم می تواند برنامه درسی ارائه شده را به نحو مطلوبی با شرایط منحصر به فرد کلاسی و شرایط خاص دانش آموزان سازگار کند(مهدوی، 1388)

بحث و نتیجه گیری

معلم به عنوان یک کارگذار و مجری کارآمد در آموزش و پرورش باید از یافته های و پژو هشهای علمی و کارورزی های منطبق بر اصول استفاده کرده و خود را برای تولید دانش حرفه ای و اجرای خلاقانه آماده سازد(مهرمحمدی،1379). معلم خلاق و پژوهنده عاملی مهم در تغییر برنامه درسی است که می تواند برنامه درسی را به شیوه ای متفاوت اجرا یا کیفیت آنرا بهبود یا تنزل دهد. انتخــاب معلمــان براســاس صــلاحيت علمــي و اخلاقــي و اعتقادي، علاقه به كار معلمي و سلامت کامل جسـمي و روانـي صورت گيرد. گزينش و جذب نيروي انساني تا حد امکان از ميان متقاضيان بومي و محلي صورت گيرد(فراهانی و همکاران،1391)و توجه به بهبود کیفیت دانشگاه فرهنگیان، زمینه سازتغییر در کیفیت معلمان و به طبع آن تغییر در برنامه درسی شود.

منابع:

1-ارنشتاین، الن سی و هانکینز، فرانسیس پی.(1384) مبانی، اصول و مسائل برنامه ریزی درسی. ترجمه قدسی احقر، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

2-دائی زده، حسینجان و شریعتمداری، علی(1386). میزان آشنایی معلمان دوره متوسطه استان مازندران از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره سیزدهم، بهار 1386.

3-فراهانی، علیرضا(1391).ارزیابی شیوه های انتخاب معلمان در نظام آموزش و پرورش، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش،ص 1-7

4-ملکی، حسن. (1380)، صلاحیت های حرفه معلمی، تهران، مدرسه، چاپ دوم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار